Shya-Takkaya Central Northeast
Dhas'daghao
Dhunaa-taakuo
Saj-takkadj
(Koolayal)
(Phulgayn)
(Tsippin)
Shyay
Saghead
Eehaam-ouu
Shji
(Koolayal)
(Phulgayn)
(Tsippin)


Naama keatho jiu derin

(The world can not be separated.)

Shya-Takkaya DataArea (mainland)
291.043.817 km2
Area (incl. isl.)
294.153.530 km2
Population
-
Central
Council Lenntay
Takkay
(Koolayal)
Deaga'i
(Phulgayn)
Dag-nai
(Tsippin)
Teggaji


Shyay DataArea
312.292 km2
Population
-
Central Council Lenntay
Ryay
(Koolayal)
Ara'n'daeghda
(Phulgayn)
Soo-d'n-adaa
(Tsippin)
Rijijaij
Shya-Takkaya Central Northeast General Map


1000 km
Further Information


coming soon

Shya-Takkaya Central Northeast on the Ayganyan Map(Please click to open the Ayganyan map)
Picture Information


Coppice south of Tegh-Luwiay

Shya-Takkaya Central Northeast Picture-Book