Jupiter, Europa & Io (Apr 14, 2003)

Composite image, Celestron Newton 200/1000, Nikon Coolpix 4500

back